Jos Mevis

Project- en interimmanager, strategisch adviseur, klankbord voor directie en management

Ooit leerde ik dat ontwikkeling het vermogen is om naar bijna alles te luisteren zonder je kalmte of je zelfvertrouwen te verliezen. Een mooi gegeven maar een lange weg te gaan. Mijn leven en werken beschouw ik als een wonderbaarlijke opeenstapeling van ervaringen en een fraaie verzameling inzichten als permanente zoektocht naar betekenis en houvast. Met verwondering en betrokkenheid als basishouding, oprecht nieuwsgierig in de loop der dingen.

Naast enkele formele bronnen (opleidingen w.o. Supervisie & Coaching, Hoger Management, Praktische Filosofie, Systeem- en Communicatietheorie e.a.) fungeren de vele dialogen over zingeving en bestemming als informele bronnen. Ik geniet van (nieuwe) contacten, van gesprekken, van verhalen en vergaar daar kennis uit. Kennis die tot nieuwe inzichten leidt waarmee ik mensen en organisaties van dienst kan zijn. Individueel, in teamverband, projectmatig of incidenteel.

Hoe werk ik?

Waarden kleuren onze persoonlijkheid en zijn de bakens van onze identiteit. Fundamentele waarden voor mij zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Zij zijn het fundament voor mijn werkzaamheden.

Bedrijven en organisaties worden onmiskenbaar gedreven door waarden en worden daarop beoordeeld. Bewust of onbewust. Wie we zijn en waar we voor staan is net zo belangrijk als wat we verkopen. Waarden gelden als uitgangspunt voor omgangsvormen en gedrag.

Richard Barrett heeft een mooi en bruikbaar model beschreven dat uitgaat van de balans tussen organisatiewaarden en persoonlijke waarden en als houvast fungeert voor gewenst gedrag.

Taal
is een boeiend fenomeen. Mensen gebruiken taal om betekenis te geven aan hun doen en laten. Dat lijkt een eenvoudige, vanzelfsprekende bezigheid doch er is méér aan de hand als men ‘klare taal’ denkt te spreken. Het is goed te beseffen dat de waarde van communicatie bepaald wordt door de ontvanger en zorgvuldig met ons taalgebruik om te gaan.

De systeemtheorie (Paul Watzlawick, Joep Choy e.a.) biedt fraaie handreikingen voor een zorgvuldige analyse en een herkadering. Systeem en context, relaties, loyaliteiten, hiërarchische verhoudingen en zelfs geschiedenis bepalen mede de impact van onze woorden en sturen als zodanig onze daden.